Forskarskolan Digital Förvaltning

Offentlig sektor står inför betydande utmaningar kopplade till demografiska förändringar och kompetensförsörjning. Som ett led i att stärka offentlig sektor omställning initierar SCDI en satsning på en forskarskola kring offentlig digitalisering. Målsättningen är att bidra till en skalning av forskningen bedriven vid Forskningskonsortiet Digital Förvaltning, ökad integration av forskningen för nytta i verksamhet samt säkerställandet av kompetensförsörjning inom offentlig digitalisering.

VARFÖR?

Genom forskarskolan ökar vi effekten av den senaste forskningen och utvecklar ny kunskap tillsammans. Vi säkerställer att offentliga organisationer uppnår ändamålsenlig digitalisering samt bidrar med kompetensutveckling av medarbetare inom offentlig sektor.

HUR?

Samverkansdoktorander utför sin forskning i de organisationer de är anställda. Forskningen som bedrivs skall vara av direkt och betydande värde för organisationen. Etablerade forskare stöttar doktoranden i det vetenskapliga förhållningssättet och säkerställer kvalitet.

VEM?

Vi söker individer som till vardags är involverade i frågor rörande offentlig digitalisering. Det kan röra sig om digitala strateger, CIO/CDO, verksamhetsutvecklare, controllers och IT-medarbetare. Du behöver ha en god engelsk läs- och skrivförmåga och en magisterexamen eller motsvarande.

För vidare information se en utförligare beskrivning av upplägget här, se vanliga frågor nedan eller ta direkt kontakt med forskningsledare Johan Magnusson för intresseanmälan. Vi kommer anta upp till tio doktorander löpande till årsskiftet.

Hur ansöker man?

Processen med aktuella datum beskrivs i figuren nedan.

Som framgår av figuren kommer processen vara tvådelad. Först lämnas en intresseanmälan in (mail till Johan Magnusson) med kort CV och en beskrivning av forskningsidén (1 maj). Redan här är det viktigt att man har ett preliminärt stöd från arbetsgivaren. På basis av detta gör forskarskolan ett urval (15 maj) baserat på helheten i doktorandkohorten samt passform med handledarkompetens samt fokus för forskningskonsortiet. Därefter bjuds urvalet av kandidater in till samtal med tilltänkta handledare. Syftet med detta är att få stöd för formulering av en forskningsplan som skrivs på engelska. Handledarna stöttar genom dialog och genom att ge tips om ytterligare vetenskapliga artiklar som kan stötta kandidaten fram till en formell ansökan (5 juni). Samtliga ansökningar bedöms och utgör grund för det slutgiltiga urvalet (17 juni). Efter besked skrivs ett formellt avtal med arbetsgivaren för att ge doktoranden nödvändiga förutsättningar för slutförande och doktoranden antas (1 juli).

För inspiration till initial formulering av forskningsidé rekommenderar vi genomläsning av artiklar, samt rapporter.

Vem kan söka?

För att antas krävs enligt regelverket en magisterexamen eller motsvarande. Den senare delen av detta innebär att om du t.ex. har erfarenhet som motsvarar en magisterexamen inom ett relevant fält så kan detta funka. För att skapa optimala förutsättningar ser vi att doktorandens önskade fokus (dvs vilka utmaningar hen vill jobba med) ligger i linje med forskningskonsortiets spetskompetens.

Vad krävs av doktoranden?

Det krävs att man är villig att jobba engagerat och målinriktat med forskningsutbildningen. Detta innebär bland annat läsning av den senaste forskningen, datainsamling, analys och rapportering i form av bl.a. vetenskapliga artiklar. Eftersom forskningen är internationell till sin art krävs goda engelska färdigheter i både läsning och skrift.

Vad krävs av arbetsgivaren?

Ett avtal träffas mellan arbetsgivaren och Göteborgs universitet där doktoranden ges rätt förutsättningar för att kunna genomföra forskningsutbildningen. För att ge bäst effekt för arbetsgivaren rekommenderar vi att doktoranden får arbeta med utredningsrelaterade arbetsuppgifter kring organisationens utmaningar. Organisationen får då direkt stöd och evidensbaserade lösningar kring centrala utmaningar.

Kostar det något?

Inga avgifter för handling, access till forskningsmiljö, lokaler et cetera föreligger. Arbetsgivaren fortsätter betala lön till doktoranden under forskarutbildningen.

Hur är livet som doktorand?

Som doktorand knuten till forskningskonsortiet kommer du att sättas i kontakt med ledande forskare och drivna praktiker kring offentlig digitalisering. Vi arbetar kontinuerligt med olika former av utbildningssatsningar mot chefer och experter, presentationer på konferenser, stöd till ledningsgrupper, uppdragsforskning och debattinlägg. Vi fokuserar på att skapa direkt effekt av stark forskning, och miljön utmärks av en god stämning och hög kreativitet. Man blir som doktorand en del av en kohort med andra doktorander, både samverkansdoktorander och institutionsdoktorander (heltidsanställda vid GU). Tanken med detta är att få till ett utbyte mellan doktoranderna verksamma vid Institutionen för Tillämpad IT. Givet att institutionen också är värd för SCDI, så blir man även en del av denna gemenskap tillsammans med forskare och doktorander från Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet. Miljön utmärks av återkommande seminarier med internationellt ledande forskare och ledare.

Vad är nyttan för arbetsgivaren?

Arbetsgivaren får genom en samverkansdoktorand framför allt direkt tillgång till den forskning som bedrivs inom forskningskonsortiet genom att den egna organisationen blir ett studieobjekt. Forskningskonsortiet tillskjuter resurser för att stötta i utredningar och undersökningar, framtagning av evidensbaserade lösningar et cetera. Arbetsgivaren får direkt tillgång till möjligheten att i dialog med ledande forskare identifiera centrala utmaningar och designa studier som kan lösa dessa. Doktoranden får genom kompetensutveckling nya förutsättningar att stötta organisationen och t.ex. utbilda andra medarbetare. Vidare vår arbetsgivaren tillgång till ett brett nätverk av andra organisationer som parallellt undersöker lösningar på offentlig sektors utmaningar kring digitalisering.

Vad händer när man är klar?

Efter avlagd doktorsexamen kan man antingen arbeta vidare inom eller utanför akademin. Samverkansdoktoranderna är tänkta att återgå till offentlig sektor. Givet att utbildningen är den högsta möjliga och doktoranden utvecklats betydande under utbildningen så ser vi det som onaturligt att doktoranden går tillbaka till samma roll de hade under utbildningen. Därmed rekommenderar vi arbetsgivare att noga karriärplanera tillsammans med doktoranden redan vid antagningstillfället, för att undvika risken av att förlora en mycket värdefull medarbetare.

PREVIOUS