En hållbar äldreomsorg

Äldreomsorgen utgör en betydande del av välfärdens kärna. Samtidigt utgör äldreomsorgen den nu mest utsatta delen av välfärden. I rapport efter rapport påvisas att personalbehovet kopplat till en ökad efterfrågan av äldreomsorg inte kommer att kunna mötas. Äldreomsorgen står därmed inför en existentiell utmaning, där nya arbetssätt behöver utvecklas och skalas nationellt.

Centralt för äldreomsorgens omställning är de möjligheter som digitalisering medför. Genom ett brett nyttjande av välfärdsteknik och nya arbetssätt kan verksamheten säkerställa fortsatt genomförande av sitt uppdrag. Samtidigt ser vi att nyttjandet av digitalisering haltar, och därmed uteblir även de nyttor man nu är i så stort behov av att realisera.

I detta projekt kommer forskare och praktiker samarbeta för att undersöka hur ändamålsenlig digitalisering kan nyttjas för att stärka äldreomsorgen. Vi kommer att ta utgångspunkt i tidigare studier genomförda inom bl.a. forskningskonsortiet digital förvaltning och skapa konkreta nationella effekter i äldreomsorgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta forskningsledaren enligt nedan.

Johan Magnusson (johan.magnusson@ait.gu.se), Digital Förvaltning, SCDI, Göteborgs universitet